Robusta

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ ОТ "РОБУСТА" ООД с ЕИК 115147155

Име на администратора РОБУСТА ООД
Координати гр. Пловдив, р-н Централен, п.к.4002, бул. "Васил Априлов" № 27
тел: 032/640  522; моб: 0884 332 990
info@robusta.bg
ДЛЗД

info@robusta.bg
гр. Пловдив, р-н Централен, п.к. 4002, бул. "Васил Априлов" № 27

Цел на обработката и основание Внос на артикули от собствено производство, включваща оборудване за професионални кухни, бар, сладкарство и месообработка, проектиране на заведения за обществено хранене, комунално битово обслужване и сгради за търговия, изработване на индивидуален проект, съобразен с предназначението на обекта и личните предпочитания на клиента, гаранционно и следгаранционно обслужване на всякакъв вид професионално кухненско и барово оборудване, продажба на меицинско оборудване и  почистващи препарати,  търговско представителство и посредничество в страната и чужбина.
Администраторът обработва личните данни и във връзка с изпълнение на нормативни определени задължения, по повод разкриването на данни на държавни и/или местни органи, в това число и данни необходими за деклариране на обстоятелства във връзка с разпоредителната сделка.
Съгласие на субектите на данни Администраторът за описаните цели не обработва данни на основание съгласие по смисъла на чл. 7 от ОРЗД, но в случаите на обработка на лични данни на основание предоставено доброволно съгласие, същото може да бъде оттеглено по всяко време.
Оттеглянето на съгласие не засяга законосъобразното обработване, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Категории лични данни физическа идентичност, като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес, телефон, e-mail; 
Предоставянето на лични данни е задължително изискване.
Непредоставянето на данни, може да доведе до невъзможност на администратора да подготви и подпише договорите (предварителни и/или окончателни) във връзка с целта на обработка.
Критерии за определяне на срок Срокове за упражняване на вещни права/ в това число придобивна давност по Закон за собствеността.
Всички документи, съставляващи част от счетоводни регистри и/или документ под данъчен контрол се съхраняват за сроковете и съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закон за счетоводството и чл. 38 от Данъчно-процесуалния и осигурителен кодекс.
Права на субектите на данни Всеки субект има право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване и възражение спрямо неговите лични данни.
Субектите имат право на преносимост на данните, но администраторът няма практика по събиране на данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, поради което е технически неосъществимо прякото прехвърляне на личните данни.
Право на жалба Субектите имат право да обжалват действия и решения на администратора по следния ред, без това да ги ограничава:
- пред ДЛЗД;
- пред администратора: РОБУСТА ООД
- пред Комисия за защита на личните данни;
- пред компетентния съд.
Източник на личните данни Освен от субектите, лични данни могат и се получават от друго лице основно в следните случаи: на съвместно администраторство /например: брокери, представляващи субекта/, както и в случаи на легитимно представителство, съгласно законодателството. Публичен източник на данни може да е Имотен регистър при Агенция по вписванията.

 

Условия за доставка

Индивидуални оферти за доставка

Възможност за връщане

В срок от 14 дни, съгласно ЗЗП

Допълнителна информация

Индивидуални консултации

Сигурно плащане

Възможност за наложен платеж