Robusta

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ robusta.bg

Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между "РОБУСТА" ООД от една страна, наричано по-долу robusta.bg и потребителите на интернет сайтa http://www.robusta.bg/ от друга.

 

Чл.1. Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 

1.1. Уеб сайт / Интернет сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. www.robusta.bg е уеб сайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на "РОБУСТА" ООД, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

1.3. "РОБУСТА" ООД е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, община Пловдид, район Централен, п.к. 4002,бул.“Васил Априлов“ № 27, вписано в Агенцияпо вписванията – Търговски регистър ЕИК 115147155, предоставящо информацията, стоките и услугите, предмет на тези условия за ползване, посредством администрирания от нето интернет сайт http://www.robusta.bg. Адрес за електронна поща: info@robusta.bg.

1.4 Потребител е всяко лице, което ползва информацията, услугите и стоките предоставяни от сайта www.robusta.bg

1.5. Парола е избрана от Потребителя поредица от букви, цифри и знаци, която заедно с e-mail адреса на потребителя служи за идентификация и достъп до потребителския му профил и част от услугите на сайта, изискващи идентификация на потребителя.

1.6. Потребителски профил е част от уеб сайта, която съдържа информация за Потребителя, необходима за персонализиране на част от услугите, предоставяни от robusta.bg. Потребителския профил е достъпен след въвеждане на e-mail адреса, с който потребителя е регистриран в сайта и лична парола.

 

1.7. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

Чл.2. Предоставяни услуги и предмет на договора.

2.1. robusta.bg предоставя на Потребителя достъп до публикувана информация и услуги като: получаване на информационни бюлетини посредством електронна поща; получаване на уведомления за новости в robusta.bg включително за нови услуги и стоки предлагани на сайта посредством електронна поща;

2.2. Потребителя е длъжен стриктно да спазва изискванията определени от тези Условия за ползване, независимо дали има или не регистриран потребителски профил в сайта.

 

Чл.3. Съгласие с общите условия.

3.1.Чрез маркиране на клетка "Приемам Общите условия за ползване на този сайт", Потребителят декларира, че е запознат с тях, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

3.2. Чрез маркиране на клетката "Приемам Общите условия за ползване на този сайт", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра на robusta.bg електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

3.3.Посещението на сайта robusta.bg е невъзможно без съгласие с Общите условия за ползване на сайта.

3.4. Договора между robusta.bg и потребителя се счита за сключен с посещението на потребителя на www. robusta.bg.

3.5. robusta.bg си запазва правото да променя Условията за ползване на сайта, при което е длъжен своевременно да уведомява Потребителя.

 

 

Чл.4. Регистрация на потребител.

4.1. Достъпът на Потребителя до част от информацията, услугите и стоките на Сайта и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

4.2. Потребителя се регистрира като посочва личните си имена, личен e-mail, държава и самостоятелно съставена парола. Потребителя е длъжен да се регистрира с истинските си имена.

4.3. Robusta.bg запазва правото си да заличава потребителски профил, ако установи че Потребителя при регистрирацията си е представил невярна информация.

4.4. Потребителят се задължава да опазва от посегателство от трети лица личния e-mail и паролата, служещи за идентифицирането му при ползването на сайта. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на e-mail-a и паролата, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на e-mail-a и паролата му. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно robusta.bg в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

 

Чл.5. Права на интелектуална собственост.

Цялото съдържание на този сайт, включително текст, графичен дизайн, изображения икони, снимки и софтуер е собственост на robusta.bg. Всяка друга употреба на материалите от този сайт без предварително писмено одобрение от robusta.bg е забранена.

 

Чл.6. Права и задължения на потребителя.

6.1. Потребителят има право по всяко време да ползва предоставените от robusta.bg услуги.

6.2. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни от robusta.bg, при спазване на Общите условия за ползване на сайта. За да може да ползва всички услуги, Потребителят следва да въведе собствения e-mail и парола.

6.3. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

6.4. Всеки Потребител има право само на една регистрация в сайта. Потребител с повече от една регистрация ще бъде деактивиран.

6.5. Потребителят има право по всяко време да прекрати ползването на предоставените от robusta.bg услуги.

6.6. Потребителят има право да поставя връзки към съдържанието на сайта без предупреждение към robusta.bg

 

Чл.7. Права и задължения на потребителя.

Потребителят се задължава при ползуване на предоставяната от robusta.bg услуга да не зарежда, да не разполага на сървър на robusta.bg, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави;съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител;нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;накърняващи доброто име на друг, водещи до насилствена промяна на законоустановения ред в Република България, извършване на престъпление, насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

 

Чл.8. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от robusta.bg услуги:

да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

да не извършва злоумишлени действия по смисъла на Чл.1.7. от настоящите Общи условия;

да уведомява незабавно robusta.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 

Чл.9 Права и задължения на robusta.bg

9.1. robusta.bg се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителят за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.

9.2. robusta.bg няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяната услуга.

9.3. С приемане на настоящите Общи условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

9.4. robusta.bg не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от robusta.bg.

 

Чл.10. Отговорност при технически недостатъци.

robusta.bg не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на robusta.bg

10.1. robusta.bg не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.

10.2. С приемането на настоящите Общи условия за ползване Потребителят декларира, че разбира възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката му с http://www.robusta.bg /, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на robusta.bg. Потребителят декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от robusta.bg за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 

Чл.11. Връщане на стока закупена от robusta.bg.

11.1. Потребителят може да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 3 (три) работни дни след получаването на пратката.

11.2. Потребителят може, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя.

11.3.robusta.bg възстановява стойността на стоките по чл. 11.2. в срок от 30 дни, с изключение на разходите по доставката до Потребителя.

11.4. Потребителя няма право на отказ от сключен договор по чл.11.2. и robusta.bg не възстановява стойност на закупени стоки, когато тези стоки са изработени съгласно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

11.5. В случай на възстановяване на суми, същите се връщат по сметката или картата от която е извършено плащането при покупката.

 

Чл.12. Лични данни

12.1. Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че Потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни.Robusta.bg изисква минимум лични данни в регистрационната си форма и при непредоставянето им от страна на Потребителя, robusta.bg отказва регистрацията.

12.2. С посещението на сайта www.robusta.bg се счита, че Потребителят декларира, че е предоставил информацията за себе си, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Регламент /ЕС/ 2016/679 доброволно и че е запознат с информацята по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД, както и че дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани по посочения в закона ред и начин.

12.3. Robusta.bgне носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо да ли е дало или не съгласие за това.

12.4. Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина предвиден в Закона за защита на личните данни.

12.5. Robusta.bg извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. robusta.bg е администратор на лични данни по смисъла на закона. robusta.bg може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Условията за ползване. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

12.6. Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели):

предоставяне на услугата;

статистически цели във връзка с работата на сайта;

12.7. robusta.bg се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи: (а) е налице изричното съгласие на Потребителя; (б) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на robusta.bg за дейности по администриране на услугата; (в) информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи; (г) robusta.bg е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

 

Чл.13. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, robusta.bg  издава надлежна гаранционна карта, с данните на стоката и гаранционните срокове.

 

Чл.14. Употребата на публикуваната в Интернет сайта информация, респ. на неговото съдържание други сайтове е забранена.

Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия, но не по-дълъг от 5 години.

 

Чл.15. Други условия

Предвидените в договора и настоящите Условия за ползване писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени по електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет сайта на robusta.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

15.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия за ползване се окаже недействителна, това не води до недействителност на договора или на други клаузи от него. Недействителната клауза се заместват от действащите законови разпоредби или установената практика.

15.2. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилагат  действащото българско законодателство.

15.3. Възникналите спорове между страните ще бъдат решавани чрез преговори и споразумение между страните.При невъзможност за постигане на споразумение, споровете ще бъдат решавани съгласно действащото законодателство на Република България.

15.4. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. robusta.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 30 дни с предварителното удобрение от страна на Потребителя. В случай на забава стойността на доставката е за сметка на robusta.bg.

 

Чл.16. Възможни неточности в спецификации, цени и/или снимки

robusta.bg полага постоянни усилия да поддържа точната информация от тази страница. Възможно е да има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет. Спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат грешки при въвеждане. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата или до изтичане на промоционалния период."

 

Чл.17. Гаранционни условия

Договорът (фактурата) и гаранционната карта се запазват от купувача до изтичане на гаранционни срок и се предоставят при необходимост от извършване на гаранционен ремонт.Под гаранция се разбира безплатен ремонт или подмяна на възли и части от изделието, поради доказан фабричен дефект.
Гаранцията не покрива дефекти, причинени от небрежност и невнимание при употреба на уреда, от не спазване инструкциите за работа, неправилен монтаж и поддръжка, поради ремонт и поддръжка от неупълномощени лица: повреди, възникнали от превоза или други обстоятелства, които не могат да бъдат определени като конструктивни или фабрични дефекти.
Гаранцията не покрива дефекти възникнали от неизправности по електрическата инсталация и свързването на уреда с електрическата мрежа.
Гаранцията не важи за случаите когато уредът не е използван съгласно предназначението му.
РОБУСТА ООД не носи никаква отговорност за вреди и щети причинени пряко или косвено на хора и предмети, поради не спазване на указанията за монтаж, работа и поддръжка на уреда. При всеки един случай ощетеният е длъжен да докаже дефекта, възникналата щета и причинната връзка по между им.
Разходите и рисковете по транспортирането на уредите до сервиза и посещението на техник до обекта, са за сметка на клиента. Услугите по регенериране на омекотителя за вода при професионалните машини се заплаща. Бутони, ключове, лампи, и всички части от стъкло не се покриват от гаранцията, освен в случаите когато се докаже, че се отнася за фабричен дефект. Ножове, ангренажни колела, душови уплътнители и други консумативи не подлежат на гаранция.
Транспорт на сервизна група, или транспорт на дефектирал гаранционен уред, както и на резервни части за дефектирал уред  не  са  обект на гаранционно обслужване и се заплащат по действащия в момента ценоразпис на Робуста ООД
Гаранцията не покрива дефекти, причинени от небрежност и невнимание при употреба на уреда и от неспазване инструкциите за работа. Неправилен вторичен монтаж,  ремонт и поддръжка от неупълномощени лица; повреди, възникнали при превоза от неупълномощени лица или други обстоятелства, които не могат да бъдат определени като конструктивни или фабрични дефекти.
Гаранцията не покрива дефекти, възникнали от неизправности по електрическата инсталация, както и от неправилното вторично свързване на уреда с електрическата мрежа.
Гаранцията не важи за случаите, когато уредът не е използван съгласно предназначението му.
Гаранцията не важи за случаите, когато изделията от неръждаема стомана са били почиствани с препарати на киселинна основа или със съдържание на киселина
Робуста ООД не носи никаква отговорност за вреди и щети, причинени пряко или косвено на хора и предмети, поради неспазване на указанията за монтаж, работа и поддръжка на уреда от неупълномощени лица. При всеки един случай ощетеният е длъжен да докаже дефекта, възникналата щета и причинната връзка помежду им.
Услугите по регенериране на омекотителя за вода при професионалните машини се заплащат допълнително. Бутоните, ключовете, лампите, частите от стъкло не се покриват от гаранцията, освен в случаите, когато се докаже, че се отнася за фабричен дефект. Ножове, ангренажни колела, душови уплътнители и други консумативи не подлежат на гаранция.
РОБУСТА ООД ОСИГУРЯВА ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВСИЧКИ СВОИ АРТИКУЛИ.

СЕРВИЗНА МРЕЖА

Пловдив: 032/640 522
София: 02/9581321
Варна: 052/615 991
к.к. Слънчев бряг: 0884 332993

Условия за доставка

Индивидуални оферти за доставка

Възможност за връщане

В срок от 14 дни, съгласно ЗЗП

Допълнителна информация

Индивидуални консултации

Сигурно плащане

Възможност за наложен платеж