ИСТОРИЯ

1990 г.
В Пловдив през месец Септември е основана фирма Робуста от г-н Иван Георгиев и г-н Васил Георгиев - баща и син. Създаден е сервизен център за обслужване на заведения за хранене.
1992 г.
Робуста открива първия си търговски офис и започва внос на уреди за професионални кухни, оборудване за бар и резервни части за тях.
1996 г.
През Юни, се открива собствен изложбен център в гр. Пловдив.
2000 г.
През Октомври се открива собствен изложбен център в гр. София.
2003 г.
През Септември се открива собствена производствена база в гр.Пловдив. През Октомври се открива собствен изложбен център в гр. Варна.
2010 г.
През Март се открива собствен изложбен център в к.к. Слънчев бряг.
2019 г.
През Октомври се открива нова производствена база и нов логистичен център в гр. Пловдив.

СЕРТИФИКАТИ  ISO 14001:2015

 

Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на околната среда, даващи възможността на организацията да разработи и приложи процедури и цели, които са съобразени със законовите изисквания и други изисквания, които организацията документирано е приела.  ISO 9001: 2015

 

ISO 9001: 2008 е международен стандарт, свързан със системата за управление на качеството, приложим за всяка организация, от всички видове бизнес сектори и дейности. ISO 9001: 2015 се основава на осем принципа за управление на качеството (всички основни за добра бизнес практика).  ISO 50001:2011

 

Този документ определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията (EnMS). Целта е да се даде възможност на организацията да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и на EnMS.

ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

На 9 ноември 2017 г., Робуста ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ за изпълнение на проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е устойчиво екологично развитие на Робуста ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии.
В тази връзка дейностите по проекта са насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност на компанията и използване на специализирани консултантски услуги водещи до:
• Намаляване енергоемкостта на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедряване на ново енергоефективно и високопроизводително оборудване: машини и апарати в цех механична обработка; заваръчни апарати; полиуретанова шприц машина
• Намаляване ресурсоемкостта на производство чрез рециклиране на отпаднала продукция и материали чрез закупуване на хидравлична ножица за рязане на ламарина с технологична възможност за изработване на малогабаритни метални изделия от повторно използване на отпадналите материали от основното производство
• Намаляване на потреблението на енергия и горива спрямо първоначално установените нива чрез въвеждането на: нови енергоефективни, високопроизводителни бутални компресори и Система за рекуперция на отпадна топлина
• Рационалното енергийно управление чрез въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 и изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.
Успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на Робуста ООД
--------------------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

28.02.2018 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0494

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0494

Проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

28.02.2018
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на металообработващи машини, оборудване и системи:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Машини за механична обработка (рязане, пробиване и огъване) 1.1. Хидравлична гилотина – 1 бр ;1.2. Хидравлична ножица – 1 бр; 1.3. Абкант преса 100 тона - 1 бр; 1.4. Абкант преса 60 тона – 1 бр; 1.5. Колонна пробивна машина– 1 бр; 1.6. Плазморезателен апарат– 1 бр; 1.7. Тривалова листоогъваща машина – 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Заваръчни Апарати:
2.1. ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от неръждаеми стомани– 1 бр;2.2. ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от алуминиеви сплави– 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Бутални компресори 3.1. Бутален компресор 500 л – 2 бр; 3.2. Бутален компресор 270 л - 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Полиуретанова шприц машина с формообразуващ калъп- 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Система за рекуперция на отпадна топлина- 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението:
• Хардуердна система – за измерване на енергийните потоци - 1 бр.
• Специализиран софтуер за събиране и анализ на информация за потреблението на енергията - 1 бр.
Срок за подаване на оферти: 08/03/2018
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

27.02.2018 - ПРЕКРАТЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0494

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА - РЕШЕНИЕ № ЕE-003/26.02.2018 г.

Проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

27.02.2018
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА за избор на изпълнител с публична покана с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на металообработващи машини, оборудване и системи, публикувана на 22.02.2018 година.
РЕШЕНИЕ № ЕE-003/26.02.2018 г.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2018
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам
Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на металообработващи машини, оборудване и системи:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Машини за механична обработка (рязане, пробиване и огъване)
1.1. Хидравлична гилотина – 1 бр ;1.2. Хидравлична ножица – 1 бр; 1.3. Абкант преса 100 тона - 1 бр; 1.4. Абкант преса 60 тона – 1 бр; 1.5. Колонна пробивна машина– 1 бр; 1.6. Плазморезателен апарат– 1 бр; 1.7. Тривалова листоогъваща машина – 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Заваръчни Апарати: 2.1. ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от неръждаеми стомани– 1 бр;2.2. ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от алуминиеви сплави– 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Бутални компресори 3.1. Бутален компресор 500 л – 2 бр; 3.2. Бутален компресор 270 л - 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Полиуретанова шприц машина с формообразуващ калъп- 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Система за рекуперция на отпадна топлина- 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението:
• Хардуердна система – за измерване на енергийните потоци - 1 бр.
• Специализиран софтуер за събиране и анализ на информация за потреблението на енергията - 1 бр.
Срок за подаване на оферти: 01/03/2018
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

10.05.2018 - ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
10.05.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам
Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за рекуперция на отпадна топлина- 1 бр
Срок за подаване на оферти: 25/05/2018
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
За изтегляне
Пакет документи